Hoà Bình

ALL STORIES
 
F8, tốc độ 1/250 giây, ISO 100 Custom WB 4450K, tiêu cự 16 mm.
 
F11, tốc độ 1/3 giây, ISO 100, Custom WB 4000K, tiêu cự 22 mm.

End of the line!
Website by Can Long Corp