Nikon 16-35 f4

ALL STORIES
 
Tốc độ 25 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6500K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.
 
F8, tốc độ 5 giây, ISO 100 Custom WB 4050K.

 
F8, tốc độ 1/250 giây, ISO 100 Custom WB 4450K, tiêu cự 16 mm.
 
F11, tốc độ 1/3 giây, ISO 100, Custom WB 4000K, tiêu cự 22 mm.

 
Tốc độ 61 Giây, F11, ISO 100, Custom WB 3000K, tiêu cự 16mm.
 
A Little Rock: 30 giây F/11 ISO 50.  WB 4050 K. Filter Grad ND 3-stop mềm, HD Glass 7-stop. Holder Andre Luu 150 Limited.

 
Tốc độ1/2 Giây, F8, ISO 200 Custom WB 4900K, tiêu cự 19mm.
 
Tốc độ 10 Giây, F11, ISO 50 Custom WB 4000K, tiêu cự 24mm.

 
LIGHTS AND FIREWORKS 2014
 
Tốc độ 1 giây, F8, ISO 100 Custom WB 4050K, tiêu cự 35mm.

 
Tốc độ 13 giây, F16, ISO 50, WB 5000K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 5 giây, F16, ISO 50, Custom WB 4050K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 0.6 Giây, F5.6, ISO 100 Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 1/25 Giây, F22, ISO 100 Custom WB 2800K, tiêu cự 35mm.

 
Tốc độ 92 Giây, F9, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.
 
Old Tree Young Tree

 
Tốc độ 20 Giây, F11, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 8 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 30 giây, F11, ISO 50, Custom WB 4000K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4300K, tiêu cự 22mm.

 
Thác Biển: 1 giây F/11 ISO 50.  Filter Hitech 3 khẩu mềm, ND 5 khẩu HD Glass. Holder Andre Luu 150.
 
Xuyên bão - Gành đá đĩa

 
Tốc độ 71 giây, F8, ISO 100, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.
 
Khủng long quá hải

 
Pastel thu suối Yến
 
Kiến trên suối Yến

 
Suối Yến mùa hoa súng
 
Soi gương suối Yến

 
Suối Yến trong sương
 
Tĩnh lặng suối Yến

 
Tốc độ 124 Giây, F5.6, ISO 100, Custom WB 4200K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 1/160 Giây, F8, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 8 giây, F11, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 17mm.
 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50. Custom WB 7000K, tiêu cự 21mm.

End of the line!
Website by Can Long Corp