Ninh Bình

ALL STORIES
 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4800K, tiêu cự 18mm.
 
Tốc độ 15 giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4800K, tiêu cự 15mm.

 
Tốc độ1/2 Giây, F8, ISO 200 Custom WB 4900K, tiêu cự 19mm.
 
Tốc độ 1 giây, F8, ISO 100 Custom WB 4050K, tiêu cự 35mm.

 
Tốc độ 13 giây, F16, ISO 50, WB 5000K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 0.6 Giây, F5.6, ISO 100 Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 1/25 Giây, F22, ISO 100 Custom WB 2800K, tiêu cự 35mm.
 
Tốc độ 92 Giây, F9, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

 
Old Tree Young Tree
 
Tốc độ 20 Giây, F11, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

End of the line!
Website by Can Long Corp